យើងទន្ទឹងរង់ចាំដោយស្មោះការចូលរួមរបស់អ្នក

 

Please feel free to contact HR@jsbit.com

 

តំណាងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

 

ប្រភេទការងារ: ការងារពេញម៉ោង

ទីតាំង: កាលីហ្វ័រញ៉ា

 

អ្នកសម្របសម្រួល​ផ្នែក​លក់

 

ប្រភេទការងារ: ការងារពេញម៉ោង

ទីតាំង: កាលីហ្វ័រញ៉ា