ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • Jsbit - វេទិការុករករ៉ែសកលនៅ Chengdu, 2020
    ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ឧសភា ២០២០

    ពេលវេលា៖ ថ្ងៃទី 28 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ទីតាំង៖ ទីក្រុង Chengdu ក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងមក វិស័យទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលបានកើនឡើង និងពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ឧស្សាហកម្មជីកយករ៉ែទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលក៏បានអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងបានក្លាយទៅជា...អាន​បន្ថែម»